Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Inleiding

De diensten van POP Productions S.P.R.L., gevestigd te 4, Rue d’Herchies, 7050, Jurbise in België en ingeschreven voor de BTW onder nummer BE 0677.966.058, worden beheerst door de Algemene Verkoopsvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Tenzij anders vermeld in de offerte of factuur zijn deze voorwaarden steeds van toepassing. Mondelinge toezeggingen binden POP Productions S.P.R.L. pas na schriftelijke en ondertekende bevestiging.

De door POP Productions S.P.R.L. geleverde diensten en hun doel worden gedetailleerd in de offerte, de factuur en/of de bestelbon.

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat meerwerk nodig is, wordt dit vastgesteld door een nieuwe bestelbon of door een schriftelijke uitwisseling (bijvoorbeeld e-mail) tussen de partijen.

2. Deadlines

De duur van het project en de interventie worden vermeld op de factuur en/of op de bestelbon. Deze termijnen zijn louter indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van de bestelling.

3. Financiële voorwaarden

Tenzij anders overeengekomen met de Klant, wordt een voorschot van 50% gevraagd bij de ondertekening van de bestelbon. Indien de klant het contract minder dan 2 werkdagen voor de geplande datum van het project annuleert, behoudt POP Productions S.P.R.L. zich het recht voor om het voorschot van 50% te behouden als schadevergoeding. Indien dienstverleners (acteurs, muzikanten, enz.) zijn geboekt, behoudt POP Productions S.P.R.L. zich het recht voor om tot 100% van het bedrag van hun diensten te vorderen.

Het saldo van de factuur is betaalbaar binnen een op de factuur vermelde termijn. Niet-betaling op de vervaldag leidt automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving tot de onmiddellijke betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met interesten berekend tegen de rentevoet van de Nationale Bank, vermeerderd met 2%, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 100,00 €. POP Productions behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen, zonder dat de klant hierdoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

De door de Klant betaalde voorschotten worden gecrediteerd op de prijs van de bestelling. Zij vormen een begin van uitvoering en geen depot waarvan het achterlaten de opdrachtgever van zijn verplichtingen zou ontheffen.

Alle prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Elke klacht betreffende een factuur moet binnen 7 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden verzonden, zoniet wordt de factuur zonder voorbehoud aanvaard.

4. intellectuele eigendom

Elke artistieke, IT- of andere creatie die door of in opdracht van POP Productions SPRL wordt gemaakt, blijft het exclusieve eigendom van POP Productions SPRL, tenzij in het contract uitdrukkelijk anders is bepaald.

Het wordt uitsluitend aan de Klant ter beschikking gesteld op strikt persoonlijke basis en voor een duur, een gebruik (TV, radio, web, enz.) en een gebied bepaald door de bestelbon en op de factuur.

De klant die een uitzend- of duplicatieopdracht doorgeeft, moet daartoe het recht hebben en neemt in dit opzicht de exclusieve verantwoordelijkheid tegenover derden op zich. Bijgevolg waarborgt de Klant POP Productions S.P.R.L. tegen elk verhaal van derden die beweren dat hun rechten niet werden gerespecteerd.

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht.

Bij geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.